Dự án tiêu biểu
  • Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

    Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 07 tháng 08 năm 1976 là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam chuyên quản lý, phân phối, kinh doanh, cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    • Hệ thống hội nghị truyền hình

    Hoàn thành năm 2010