Dự án tiêu biểu
 • Học viện Ngân hàng

  Học viện Ngân hàng là trường đại học thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng với trọng tâm là lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống cổng thư viện
  • Hệ thống máy chiếu

  Hoàn thành năm 2010